RV 19

Her vil jeg prøve å samle informasjon om mulige modeller eller scenarioer for ny RV 19 gjennom Moss. 

Sample title

Duket for intern fight i Moss: 
Ekholt barnehage og 79 hjem kan bli revet for ny riksvei 19

Moss Avis: 
Den mest aktuelle traseen for en ny riksvei 19 vil kunne rive med seg Ekholt barnehage og 79 hjem – og gi en firefelts vei tvers gjennom nordøstre Ekholt mot Årvoll.

Les artikkelen i Moss Avis - 2021-05-05.

Sample title

Scenario: Tunnel fra Årvold

Jeg har laget mitt eget mulige scenario på denne nettsiden. En tunnel fra Årvoldkrysset til havna kan kanskje være en mulighet.
Fordeler: all fergetrafikk går til og fra E6 i egen tunnel.
Ulempe: alle innbyggere i Moss må reise via Årvollkrysset.
Usikkerhet: kostnad og grunnforhold for bygging av tunnel

Sample title

Mens vi venter 

Nye Moss kommune:
- I Moss er det i perioder i løpet av en dag mye kø, og nå er vi glade for å få flere forslag til hvordan vi kan bøte på køen langs riksvei 19, sier leder av styringsgruppa for samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i mosseregionen og fylkesvaraordfører, Siv Henriette Jacobsen.

Les det her på kommunens nettside.

Sample title

Barn og unge bør også bli lyttet til om riksvei 19

Moss Avis: 
Mens toget i praksis gikk for den valgte jernbaneløsningen i Moss før alternative forslagsstillere kom til perrongen, lover Statens vegvesen en åpen prosess om riksvei 19-løsningen.

Les artikkelen i Moss Avis - 2019-03-22.

Sample title

Rv. 19 Moss

Statens Vegvesen - SVV:
Riksveg 19 i Moss er gitt prioritet i Nasjonal Transportplan (2018-2029), som ble behandlet i Stortinget i juni 2017. Prosjektet omfatter planlegging av ny riksveg 19 mellom E6 og Moss ferjekai. 

Les det på vegvesenet.no

Miljøløftet Moss

Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal Miljøløftet Moss sørge for at Moss blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Bedre Byutvikling Moss

Bedre Byutvikling Moss:
Denne gruppa er helt uforpliktende og kan brukes av alle som er interessert i Bedre Byutvikling i Moss. 
Facebookbetegnelse "medlemmer" må forstås som "følgerer" på denne gruppa. Se det på facebook.

 
Sample title

Riksveg 19

Status for arbeidet med langsiktig løsning riksveg 19.

2018 - Oppstart planprogram (prosjektorganisasjon)
2019 - Varsel om oppstart og vedtak av planprofeam inkl. korridorvalg
2022 - Kommunedelplan
2024 - Mulig oppstart reguleringsplan
2026 - Mulig oppstart Ekstern kvalitetssikring (KS2) og bompengeprosess
2028 - Mulig byggestart anlegg
?  - Ferdig
airport_shuttle

Miljøkrav

Den nye riksveg 19 er muligens klar til 2030. Det burde da være et krav at forbindelsen Moss (Årvollkrysset) til Horten kun kan trafikkeres av nullutslipp kjøretøy (ferge og biler/busser/trailere/nyttekjøretøy). Øvrig transport kan gå via Oslofjordtunnelen.

access_time

Trafikk og finansiering

For riksveien startet arbeidet med en konseptvalgutredning i 2012. Det prosjektutløsende var at man ønsket å «redusere ulempene knyttet til hovedveisystemet gjennom sentrale deler av Moss og Rygge til fordel for bymiljøet og trafikanter».
En tilhørende KS1 (kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt) med føringer fra regjeringen ble vedtatt i januar 2015. Veien skulle gå mest mulig i tunnel fra Moss havn til Patterød/Mosseporten ved E6.
Riksvei 19 ble så lagt inn i NTP (Nasjonal transportplan) for 2018–2029, i siste halvdel, med 2,7 milliarder kroner. Staten skulle betale 1,1 milliard og bilistene 1,6 milliarder kroner.

Et mulig scenario skissert på denne siden:

All transport til fergen går via tunnel med inngang / utgang ved Årvollkrysset - også for innbyggere i Moss.

Finansiering av tunnelen skjer ved å betale bompenger i Horten eller ved Årvollkrysset (fergeinngang).

Trafikk i Moss f. eks. over Kanalen er en utfordring for Moss Kommune og dekkes av egne planprogrammer for kommunen.

directions_boat

Bastøfergene Moss-Horten

Bastø Fosen har konsesjon fra 2017 til 2026 (nettside).

2026 - ny konsesjon. Det blir antagelig krav om selvgående elektrisk fergesamband mellom Moss og Horten for ny konsesjon.

directions_boat

Havna

Det forventes at båter som ankommer havna i Moss i 2030 er elektrisk drevet eller med nullutslipp framdrift.

Container-trafikk til og fra havna går igjennom tunnelen. Transporten vil antagelig være elektrisk og selvkjørende.

attach_money

Kostnader

Tunnel kostnader: 2.000 meter a kr. 300.000 per meter ~ 600 mill.
(Nordby-tunnelen er 3.850 meter lang og har to løp.)

Drift og vedlikehold - ca. 1,5 mill NOK per år.
Statens Vegvesen: Gjennomsnittlig kostnad for drift og vedlikehold for vegtunneler iht beregning med MOTIV på om lag 720 kr pr meter tunneløp for riksvegtunneler og på om lag 370 kr pr meter tunneløp for fylkesvegtunnelene.

Nytt fergeområde med venteplasser

Venteplasser på eksisterende havneområde.  -  vanndybde - se her

Havna

Tunell
Tekst

Bastøferger
Tekst

Biler
Tekst

Et "lukket" havneområde hvor all transport (biler, containere, vogntog, nyttekjøretøyer) går igjennom tunnelen.
Gang- og sykkelsti til havneområdet samt gangbro forbundet med ny jernbanestasjon.

Sample title

Havna - båter

Antall anløp i snitt per dag:

Maks antall skip per dag: 

Havna - containere

Containere fraktes elektrisk mellom havna og Solgård skog.

Det er få containere som vil være på havna.

Havna - jernbane

Eget havneområde tilknyttet jernbane sidespor.

Nytt friluftsområde med strand i enden av havna.

Tunnel - Årvollkrysset / Havna 

Ny RV 19 gjennom Moss lagt i tunnel - antatt lengde ca 2 km. 

Sample title

Havna
Tekst

Tunnel
Tekst

Årvollkrysset
Tekst

Mulig tunnel-korridor - undersøke fjell og mulighet for kulvert

Sample title
Havna - Dyreveien

Tekst

Dyreveien - krysset Ryggeveien / Ekholtveien

Tekst

Krysset Ryggeveien / Ekholtveien - Årvollkryset

Tekst

Langtidsplan - etter 2050

Sample title
Havna

Havna

Elkem Rockwool

Elkem Rockwool

Tunnel - ferge

Tunnel - ferge